ශිල්ප අභිමානි 2017 හා පළාත් පේෂ කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශනය (2017)

සම්මාන උළෙල

  1. හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් – 156
  2. පේෂ කර්මාන්ත ශිල්පීන් – 107

එකතුව                            263

මෙම උත්සවයේදී සහතිකපත් හා මුදලින් පිදුම් ලබති.

  • ප්‍රථම ස්ථානලාභීන් ගණන 48 කි.
  • ප්‍රදර්ශන දෙකෙහිම හොඳම නිර්මාණ වෙනුවෙන් තිදෙනෙකු රන් පවුම්ලාභීන් වෙති.