තොරතුරු නිලධාරීන්

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ නිවේදනය

2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනතෙහි 23(1) වගන්තිය යටතේ පත් කළ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුරු නිලධරයන්ගේ සහ නම් කළ නිලධරයාගේ සම්බන්ධ වීමේ විස්තර එකී පනතෙහි 26(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව මෙහි දැක්වේ.

අභියාචනා නිලධාරී ඩී. එම්. එන්. චන්ද්‍රාදිත්‍ය
අධ්‍යක්‍ෂ
+94114413184
තොරතුරු නිලධාරී ඒ. තමරිකා හර්ෂනී
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ
+94114413189
සහය නිලධාරී එස්. ජේ. ජයසිංහ
සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ
+94114413187