කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
(බස්නාහිර පළාත)

අංක 204,
පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය,
4 වන මහල , ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල

 

දුරකථන අංකය – 0112092593

ෆැක්ස් අංක – 0112092563

තනතුර නම දුරකථන අංකය
කර්මාන්ත අධ්‍යක්ෂ

director@industries.wp.gov.lk

ඩී. එම්. එන්. චන්ද්‍රාදිත්‍ය 011-4413184
සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඒ. ටී. හර්ෂනී 011-4413189
සහකාර අධ්‍යක්ෂ එස්. ජේ. ජයසිංහ 011-4413187
ගණකාධිකාරි

acct@industries.wp.gov.lk

ඩී. එස්. ආර්. කේ. ගුණතිලක 011-4413186
පරිපාලන නිලධාරි ඊ. ආරියවතී 011-3355111
අංශය දුරකථන අංකය
ආයතන අංශය 011-4413188
ගිණුම් අංශය 011-3106078
පුහුණු අංශය 011-3049208
සැලසුම් අංශය 011-3358181
නිෂ්පාදන හා ප්‍රසම්පාදන අංශය 011-3106074
අලෙවි අංශය 011-3355110