කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව
(බස්නාහිර පළාත)

අංක 204,
පළාත් සභා ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය,
3 වන මහල , ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල

 

දුරකථන අංකය – 011-2092563

ෆැක්ස් අංක – 011-2092562

තනතුර නම දුරකථන අංකය
කර්මාන්ත අධ්‍යක්ෂ

director@industries.wp.gov.lk

එස්.ඒ.එල් රංගනී 011-2092563
සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඩී.ජී.එස්.සී නිරෝෂීණී 011-2092587
සහකාර අධ්‍යක්ෂ 011-2092595
ගණකාධිකාරි

acct@industries.wp.gov.lk

එන්.කේ දහනායක 011-2092588
පරිපාලන නිලධාරි පි.එන්.යු මිත්‍රරත්න 011-2092586
අංශය දුරකථන අංකය
ආයතන අංශය 011-2092593
ගිණුම් අංශය 011-2092597
පුහුණු අංශය 011-2092598
සැලසුම් අංශය 011-2092589
නිෂ්පාදන 011-2092594
ප්‍රසම්පාදන අංශය 011-2092591
අලෙවි අංශය 011-2092555