අලෙවි සැල් විස්තර

අනු අංකය අලෙවි සැලේ නම ලිපිනය දුරකථන අංකය  ගූගල් සිතියම
01 ක්‍රාෆ්ට් ලංකා මහර පේෂ කර්මාන්ත සංකීර්ණය, රාගම පාර, මහර, කඩවත 0112927069
02 බියගම ක්‍රාෆ්ට් ලංකා බණ්ඩාරවත්ත හන්දිය, බියගම 0112489206
03 කටුනායක ක්‍රාෆ්ට් ලංකා නො 36D, පිටත්වීමේ පර්යන්තය, කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල 0112265194
04 ඒත්තුකාල ක්‍රාෆ්ට් ලංකා නො 122, පෝරුතොට පාර, ඒත්තුකාල. 0314931446
05 ගම්පහ ක්‍රාෆ්ට් ලංකා කච්චේරි සංකීර්ණය, බැණ්ඩියමුල්ල, ගම්පහ. 0333729760
06 කළුතර උතුර ක්‍රාෆ්ට් ලංකා කළුතර උතුර (පාලම අසල) 0342229036
07 කළුතර දකුණ ක්‍රාෆ්ට් ලංකා කළුතර දකුණ (කච්චේරි සංකීර්ණය අසල) 0342221233
08 දෙදියවල ක්‍රාෆ්ට් ලංකා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලය, දෙදියවල, කළුතර උතුර 0342238540
09 අගලවත්ත ක්‍රාෆ්ට් ලංකා ලියනගෙදර, අගලවත්ත 0343746601
10 හොරණ ක්‍රාෆ්ට් ලංකා වෑවල පාර, හෑගල්ල, හොරණ.
11 බත්තරමුල්ල ක්‍රාෆ්ට් ලංකා නො 204, නව පළාත්  සභා ගොඩනැගිල්ල, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, බත්තරමුල්ල 0112882322
13 පිළියන්දල ක්‍රාෆ්ට් ලංකා නො 82, හොරණ පාර, පිළියන්දල 0112608089
14 දියගම ක්‍රාෆ්ට් ලංකා දියගම හන්දිය, කිරිවත්තුඩුව, හෝමාගම. 0113173396