විශේෂ ඇනවුම් පිළිබඳව කටයුතු කරන ආකාරය

මැටි භාණ්ඩ නිෂ්පාදන

අනු අංකය විස්තරය විකුණුම් මිල

(රු.)

01 ගුරු ලේත්තු 306.00
02 ගුරු ලේත්තු 292.00
03 ගුරු ලේත්තු 204.00
04 ගුරු ලේත්තු 153.00
05 ගුරු ලේත්තු 145.00
06 ගුරු ලේත්තු 128.00
07 වාස්  – කුඩා 32.00
08 වාස් – මධ්‍යම 42.00
09 කරිදීසි ඩිසයින් 375.00
10 කරිදීසි ඩිසයින් 333.00
11 කරිදීසි ඩිසයින් 271.00
12 කරිදීසි ඩිසයින් 250.00
13 කරිදීසි ඩිසයින් 188.00
14 කරිදීසි ඩිසයින් 312.00
15 කරිදීසි ඩිසයින් 250.00
16 කරිදීසි ඩිසයින් 208.00
17 කරිදීසි ඩිසයින් 170.00
18 කරිදීසි ඩිසයින් 153.00
19 කරිදීසි ඩිසයින් 115.00
20 පාත්‍රා 17.00
21 පාත්‍රා 26.00
22 පාත්‍රා 32.00
23 පාත්‍රා 42.00
24 පාත්‍රා 119.00
25 පාත්‍රා – තැටි 73.00
26 පාත්‍රා – තැටි 42.00
27 පාත්‍රා – තැටි 255.00
28 පිඟන් 271.00
29 වීදුරු 73.00
30 රැළි තැටිය 60.00
31 කැටයම් වීදුරු 68.00
32 කැටයම් කප් ලොකු 52.00
33 කැටයම් කප් ලොකු 32.00
34 රවුම් බාස්කට් කුඩා 42.00
35 තුන්හුලස් බාස්කට් 73.00