අපගේ මධ්‍යස්ථාන

පුහුණු අංශය

මධ්‍යස්ථානය අයත් දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ

කළුතර

ගම්පහ

පේෂ රුක්මලේ පේෂ

රුක්මලේ, පන්නිපිටිය

හීනටියංගල පේෂ

ඇටවිල පාර

මහ හීනටියංගල

මඩුවේගෙදර පේෂ

මඩුවෙගෙදර

නිට්ටඹුව

පේෂ දියගම පේෂ

දියගම හන්දිය

කිරිවත්තුඩුව, හෝමාගම

එතනමඩල පේෂ

එතනමඩල විද්‍යාලය අසල, කළුතර

පරණගම පේෂ

රුක්මලේ

වේයන්ගොඩ

පේෂ මුල්ලේගම පේෂ

මුල්ලේගම, හෝමාගම

දොඩම්ගොඩ පේෂ

දොඩම්ගොඩ

මහර පේෂ

රාගම පාර,මහර, කඩවත

පේෂ වෙනිවැල්කොල පේෂ

වෙනිවැල්කොල

පොල්ගස්ඕවිට

තුඩුගල පේෂ

තුඩුගල

දොඩම්ගොඩ

දළුපිටිය පේෂ

දලුපිටිය

මහර

පේෂ කොස්ගම පේෂ

ඉහල කොස්ගම කොස්ගම

රෙමුණුගොඩ  පේෂ

රෙමුණුගොඩ, කළුතර

පිංගමුව පේෂ නාරංගස්පිටිය, කිරිඳිවැල
පේෂ කනම්පැල්ල පේෂ

කනම්පැල්ල වත්ත

කොස්ගම

මොරගල්ල පේෂ

මොරගල්ල

බේරුවල

මාළිඳ පේෂ

මාළිඳ

කපුගොඩ

පේෂ අරුක්වත්ත පේෂ

අරුක්වත්ත, පාදුක්ක

හල්කඳවිල පේෂ

හල්කඳවිල, පයාගල

කිරිඳිවැල පේෂ

වෑකේ, කිරිඳිවැල

පේෂ   මුංහේන පේෂ

මුංහේන, මග්ගොන

රාමනාදන්වත්ත පේෂ

ගස්පේ, බාදුරාගොඩ

පේෂ   අඹේපිටිය පේෂ

අඹේපිටිය, බේරුවල

කොට්ටල පේෂ

කොට්ටල, වේයන්ගොඩ

පේෂ   අගලවත්ත පේෂ

මතුගම පාර, අගලවත්ත

බොකලගම පේෂ

බොකලගම, මීරිගම

පේෂ   බෙල්ලන පේෂ

තුඩුගල,

බෙල්ලන අගලවත්ත

මදුරුපිටිය පේෂ

මදුරුපිටිය

ලෝලුවාගොඩ

පේෂ   කුඩා අඹේගොඩ පේෂ කුඩා අබේගොඩ, මොරපිටිය අඩුපේ පේෂ

අඩුපේ

අඹේපුස්ස

පේෂ   වල්පිට පේෂ

වල්පිට

හොරණ

බොල්ලෑගල පේෂ බොල්ලෑගල

ගෝනවල

පේෂ   මීගම පේෂ

මීගම, දර්ගානගරය

පෙතියාගොඩ පේෂ

පෙතියාගොඩ

පේෂ   ඉඳිගස්තුඩුව පේෂ අළුත්පාර, ඉඳිගස්තුඩුව

දර්ගා නගරය

විගොඩ පේෂ

විගොඩ

බෙම්මුල්ල

පේෂ   පාන්තිය පේෂ

මතුගම පාර,

පාන්තිය මතුගම

වටිනාපහ පේෂ

වටිනාපහ

පේෂ   හොරවල පේෂ

කර්මාන්ත සංකීර්ණය, හොරවල, වැලිපැන්න

කටාන පේෂ

උතුරු කදිරාන

තිඹිරිගස්කොටුව

පේෂ   බෝපිටිය පේෂ

බෝපිටිය

මතුගම

තලවතුහේන්පිට පේෂ

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මාවත, කඩවත

පේෂ   මහගම පේෂ

මහගම

නාහේනවත්ත පේෂ

හුණුපිටිය, වත්තල

පේෂ   බෝතලේගම පේෂ

බෝතලේගම

බුලත්සිංහල

අකරංගහ පේෂ

අකරංගහ

බඩල්ගම

පේෂ   දිවලකඩ පේෂ

දිවලකඩ, බුලත්සිංහල

බලගල්ලවත්ත පේෂ

බලගල්ලවත්ත, දිවුලපිටිය

පේෂ   වල්ගම  පේෂ

වල්ගම

බණ්ඩාරගම

නූල් වර්ණ කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය.

පෙතියාගොඩ

පේෂ   පරගස්තොට පේෂ

මෙනේරිහේන්තුඩුව

පරගස්තොට

 
පේෂ   හොරණ පේෂ

වෑවල පාර, හොරණ

 
පේෂ   තලගල පේෂ

තලගල

 
පේෂ   ඉංගිරිය පේෂ

කොළඹ පාර, ඉංගිරිය

 

පුහුණු අංශය

මධ්‍යස්ථානය අයත් දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ

කළුතර

ගම්පහ

ලුහු ඉංජිනේරු අවිස්සාවේල්ල ලුහු

කොළඹ පාර, අවිස්සාවේල්ල

නාගොඩ ලුහු

නාගොඩ, කළුතර දකුණ

කිරිඳිවැල ලුහු

වැකේ, කිරිදිවැල

ලුහු ඉංජිනේරු   අගලවත්ත ලුහු

යටියන, අගලවත්ත

රදාවඩුන්න ලුහු

ඉඹුල්ගස්ඕවිට, රදාවඩුන්න

ලුහු ඉංජිනේරු     වෑබඩ ලුහු

වෑබඩ උතුර, වෑබඩ

පුහුණු අංශය මධ්‍යස්ථානය අයත් දිස්ත්‍රික්කය
කොළඹ කළුතර ගම්පහ
විද්‍යුත් තාක්ෂණ   දළදාවත්ත විද්‍යුත්

දළදාවත්ත මහා විහාරය, දළදාවත්ත පාර, තල්පිටිය, වාද්දුව

කිරිඳිවැල විද්‍යුත්

නිට්ටඹුව පාර, කිරිදිවැල

විද්‍යුත් තාක්ෂණ   රදාවඩුන්න විද්‍යුත්

ඉඹුල්ගස්ඹ්විට, රදාවඩුන්න.

වේයන්ගොඩ විද්‍යුත්

බාදුරාගොඩ පාර, වේයන්ගොඩ

පුහුණු අංශය

මධ්‍යස්ථානය අයත් දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ

කළුතර

ගම්පහ

දැව තාක්ෂණ දැල්තර දැව

දම්පේ පාර, දැල්තර, පිළියන්දල

අගලවත්ත දැව

යටියන, අගලවත්ත

වේයන්ගොඩ දැව  

බාදුරාගොඩ පාර, වේයන්ගොඩ.

දැව තාක්ෂණ වැලිකන්න දැව

වැලිකන්න,  වග

වලාන දැව

වලාන , පානදුර.

කඳන්ගමුව දැව

කදන්ගමුව, ලෝලුවාගොඩ.

දැව තාක්ෂණ   මස්විල දැව

මස්විල,

බණ්ඩාරගම

මීගමුව දැව

රුක්මණී දේවි මාවත, මීගමුව

දැව තාක්ෂණ     පල්ලියපිටිය දැව

පල්ලියපිටිය,

දූනගහ

පුහුණු අංශය

මධ්‍යස්ථානය අයත් දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ

කළුතර

ගම්පහ

පරිගණක මෘදුකාංග මුල්ලේරියාව පරිගණක මුල්ලේරියාව නව නගරය, මුල්ලේරියාව පුහාඹුගොඩ පරිගණක

පුහාඹුගොඩ, දොඩම්ගොඩ

මහර පරිගණක

රාගම පාර, මහර, කඩවත

පුහුණු අංශය

මධ්‍යස්ථානය අයත් දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ

කළුතර

ගම්පහ

සම් කර්මාන්ත හංවැල්ල සම්

පන්සල පාර, පහත්ගම, හංවැල්ල

   
සම් කර්මාන්ත පිළියන්දළ සම්

දම්පේ පාර, දැල්තර, පිළියන්දල

   

පුහුණු අංශය

මධ්‍යස්ථානය අයත් දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ

කළුතර

ගම්පහ

මැටි කර්මාන්ත   දෙදියවල මැටි

හොරණ පාර,

දෙදියවල

කළුතර උතුර

බියගම මැටි

බණ්ඩාරවත්ත,

බියගම

මැටි කර්මාන්ත   මහායාල මැටි

මහායාල ,

අඟුරුවාතොට

සමෘද්ධිගම මැටි සමෘද්ධිගම,

කොටුගොඩ

මැටි කර්මාන්ත     කළුකොඳයාව මැටි කළුකොඳයාව,

මල්වාන

පුහුණු අංශය

මධ්‍යස්ථානය අයත් දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ

කළුතර

ගම්පහ

කොහු කර්මාන්තය   කළුවාමෝදර කොහු

කන්දේ විහාර පාර

කළුවාමෝදර, අළුත්ගම

විගොඩ කොහු

විගොඩ,

බෙම්මුල්ල

කොහු කර්මාන්තය   පල්ලේගම කොහු

පල්ලේගම,

පැපිලියවල

ඌරුවල කොහු

ඌරුවල,

බුත්පිටිය

පුහුණු අංශය

මධ්‍යස්ථානය අයත් දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ

කළුතර

ගම්පහ

මැහුම් පුහුණුව

 

  දෙදියවල මැහුම්

හොරණ පාර, දෙදියවල , කළුතර උතුර

බියගම මැහුම්

විහාර මහාදේවී  ළමා නිවාසය, බියගම

මැහුම් පුහුණුව

 

  වාද්දුව ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස් මැහුම්

මෙන්ඩිස් වෙද මාවත,

තල්පිටිය, වාද්දුව

මීගමුව මැහුම්

රුක්මණීදේවි මාවත,

මීගමුව

මැහුම් පුහුණුව

 

    වේයන්ගොඩ මැහුම්

බාඳුරාගොඩ පාර, වේයන්ගොඩ

පුහුණු අංශය

මධ්‍යස්ථානය අයත් දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ

කළුතර

ගම්පහ

මැණික් පුහුණු   අගලවත්ත මැණික් ලියනගෙදර,

අගලවත්ත