විශේෂ ඇනවුම් පිළිබඳව කටයුතු කරන ආකාරය

කොහු කර්මාන්ත නිෂ්පාදන

 

ඇස්තමේන්තු අංක

 

නිර්මාණය

 

විවීම

 

විකුණුම් මිල

COIR/40/2017 විවිධ විසිතුරු සත්ව රූප –     (පූසා /බල්ලා) සෙ.මි.66 x  සෙ.මි.39 රු.810.00
COIR/39/2017 විවිධ විසිතුරු සත්ව රූප –

(හාවා/ තාරාවා)

සෙ.මි.43 x  සෙ.මි.4 රු. 525.00
COIR/38/2017

වර්ණ දෙකේ හන රැස් පාපිස්ස

සෙ.මි.75 x  සෙ.මි.45 රු.960.00
COIR/37/2017

විසිතුරු අලියා බිත්ති සැරසිල්ල

සෙ.මි.38 x  සෙ.මි.58 රු.700.00