අලෙවි සැල් වලින් මිළදී ගත හැකි භාණ්ඩ

කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තු නිෂ්පාදන හස්ත කර්මාන්ත නිෂ්පාදන
පේෂ කර්ම නිෂ්පාදන සම් නිෂ්පාදන මැටි නිෂ්පාදන කොහු නිෂ්පාදන
සාරි කාන්තා පාවහන් (විවිධ වර්ග) – සම් ගුරු ලේත්තු කොහු පාපිසි විවිධ මාධ්‍යයන් භාවිතයෙන් නිෂ්පාදන කරනු ලබන හස්ත කර්මාන්ත නිෂ්පාදන ( උදා – බිත්ති සැරසිලි, ආභරණ, මූර්ති, චිත්‍ර, ඇසුරුම් වර්ග)
සරොම් පිරිමි පාවහන් (විවිධ වර්ග) – සම් වාස් වර්ග විසිතුරු සත්ව රූප
කමිස පිරිමි බෙල්ට් – සම් ඩිසයින් කරදීසි
කුර්තා කාන්තා බෙල්ට් – සම් ප්ලේන් කරදීසි
අත්පිස්නා ඩෙස්ක් ටොප් (විවිධ) – සම් පාත්‍රා
ඩස්ටර්ස් කී ටැග් – සම් නව නිර්මාණ (රතු මැටි)
ඇඳ රෙදි
කොට්ට උර
ඇඳුම් රෙදි
තිර රෙදි
තුවා
සාටක
බෑග්
අමු රෙදි
මේස රෙදි
කාපට්
කුෂන් කවර
ලුංගි
ටේබල් මැට්
හනිකෝම්බ් තුවා
ළමා ඇඳුම්