නාරහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ රජවාස ගොඩනැගිල්ල ක්‍රාෆ්ට් ලංකා නව අලෙවිසැල 2021/01/27 වන දින විවෘත වු වගයි.